Общи условия към договор за провеждане на курс и обучение по ментална аритметика

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящите Общи условия към индивидуален договор за провеждане на курс и обучение по ментална аритметика (по-долу наричани Общи условия) определят начина за извършване на услуги по Договора, а също и взаимни права, задължения и ред на взаимоотношения между “Амакидс БГ” ДЗЗД, Булстат 177244477, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша 52, ет.1, ап.1, наричано по-долу „Изпълнител” и потребител на услуги, наричан по-долу „Клиент”, приел (акцептирал) настоящите Общи условия чрез сключване на индивидуален договор за провеждане на курс и обучение по ментална аритметика и заплащане на услуги на Изпълнителя или чрез фактическо потребление на услуга, наричани поотделно Страна, а заедно – Страни.

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Съгласно сключения между страните индивидуален договор Изпълнителят извършва Услуги, а Клиентът приема Услугите и заплаща тяхната стойност в съответствие с условията по настоящите Общи условия, сключения договор и Ценоразписа.

2.2.Стойността на извършваните Услуги се определя в съответствие с Ценоразписа и се публикува от Изпълнителя в интернет на адрес: https://amakids.bg

2.3. Списъкът с  Услуги, извършвани от Изпълнителя, и друга необходима информация са посочени на сайта на Изпълнителя, в интернет на адрес: https://amakids.bg

2.4. Договорът може да бъде сключен в полза на трети непълнолетни лица от техните родители (законни представители).
2.5. В случай на промяна в стойността на Услугите, уведомяването на Клиента се извършва чрез Официалния сайт в срок не по-късно от 20 (Двадесет) календарни дни преди датата на влизане на съответните промени в сила.

2.6. Изпълнителят извършва Услугите на адресите, обявени на Официалния сайт в раздел „Нашите центрове”.
2.7. Договорът и Приложенията към него се публикуват на сайта на Изпълнителя, а също и на общодостъпно място на територията на центъра.

3. РЕД НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. По искане на Клиента страните сключват индивидуален писмен договор за провеждане на курс и обучение по ментална аритметика, в съответствие с който Изпълнителят поема задължението да извърши Услугите по отношение на Клиента или посочено от него трето лице съобразно клаузите на договора, настоящите Общи условия и Ценоразписа.

3.2. Текстът на договора и настоящите Общи условия са публикувани на официалния сайт на Изпълнителя, на адрес: https://amakids.bg. Това е публично предложение (оферта) от Изпълнителя, адресирано до неопределен кръг лица за сключване на настоящия Договор.

3.3. Приемането на настоящите Общи условия се извършва при сключване на индивидуален договор и предаването им от Изпълнителя на Клиента, което се удостоверява с подпис на последния. Приемането на Общите условия от страна на Клиента е без каквито и да било условия, изключения и уговорки.

3.4. Факт, потвърждаващ приемането на настоящите Общи условия е записване за избрания курс и неговото последващо заплащане.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят се задължава:

4.1.1. Да извършва Услугите качествено и в пълен обем за целия период на извършване на услугите;
4.1.2. Да извършва Услугите лично или чрез привличане на друго физическо лице (служител на Изпълнителя);
4.1.3. В случай на възникване на невъзможност за изпълнение на своите задължения по настоящия Договор незабавно да информира за това Клиента, а също да положи всички усилия за отстраняване на препятствията за изпълнение на тези свои задължения;

4.1.4. Да публикува на Официалния сайт информация за промени на: място, време, продължителност, структура на Услугите, на други условия за извършването им, а също и на промени в банковите реквизити не по-късно от 10 (десет) календарни дни преди датата на влизане на съответните промени в сила;

4.1.5. Да осигури спазване на изискванията за пожарна безопасност, санитарни норми и правила;

4.1.6. Изпълнителят се задължава да осигури на Клиента методически помагала и други учебни материали в случаите, когато такива материали са предвидени и са неразделна част от учебната програма.

4.2. Изпълнителят има право:

4.2.1. Да откаже сключване на договор в случай на нарушаване от страна на Клиента на изискванията на точка 5.1.4. от настоящия Договор;

4.2.2. Да не предприеме или да прекрати извършването на Услуги за Клиента в случай, че последният наруши изискванията, предвидени в сключения между страните договор и настоящите Общи условия (в това число на сроковете за заплащане на услугите), а също и в други случаи, установени в законодателството на Република България;

4.2.3. Да изменя и допълва този Договор и Приложенията към тях без предварително съгласуване с Клиента, като за целта следва да осигури публикуване на измененията и допълненията на сайта на Изпълнителя не по-късно от 10 (десет) дни преди влизането им в сила;

4.2.4. Да отмени занятие, ако денят на провеждане е държавен празник.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

5.1. Клиентът се задължава:

5.1.1. Да заплаща за извършваните Услуги съгласно условията по настоящия Договор;

5.1.2. Да се ползва от Услугите в съответствие с Правилата за извършване на услуги, публикувани на Официалния сайт в раздел „Документи”, да ги спазва и да не ги нарушава;

5.1.3. При нанасяне на щети на имуществото на Изпълнителя, в това число от трето лице, в чиято  полза е сключен Договорът, Клиентът се задължава изцяло да възстанови причинената щета;

5.1.4. При сключване на Договора Клиентът се задължава да представи документ, потвърждаващ съответните пълномощия на законен представител на третото лице, в чиято полза се сключва Договора, и документ за самоличност;

5.1.5. Да контролира промените в Ценоразписа, публикуван на Официалния сайт, и да извършва заплащане на Услугите в съответствие с действащия Ценоразпис към момента на плащане.

5.1.6. Да посещава занятията според разписанието на Изпълнителя;

5.1.7. Да спазва регламента на занятията и изискванията, установени от Изпълнителя;

5.1.8. При посещение на центъра внимателно да се отнася към личните си вещи, да не ги оставя без наблюдение. За изгубени или оставени без наблюдение вещи Изпълнителят не носи отговорност;

5.1.9. Да не съобщава на трети лица информация за участниците в занятията, получена по време на тяхното провеждане, за методиките на учебните занятия, друга конфиденциална информация;

5.1.10. Да се отнася с отговорност към имуществото на Изпълнителя и имуществото на другите посетители.
5.2. Клиентът има право:

5.2.1. Да изисква от Изпълнителя извършване на качествени услуги в съответствие с условията по настоящия Договор;

5.2.2. Да посещава центъра в часовете на неговата работа в съответствие с разписанието на занятията;

5.2.3. Да получава необходима и достоверна информация за работата на центъра и за извършваните от Изпълнителя услуги;

5.2.4. Едностранно да се откаже от Услугите на Изпълнителя. В този случай Клиентът се задължава да предупреди Изпълнителя 10 (десет) дни преди датата на прекратяване на договора. В случай на предсрочно прекратяване на предоставянето на Услуги съгласно Договора, неизползваните парични средства не се връщат.

6. СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Стойността на услугите на Изпълнителя по сключения с клиента индивидуален договор се определя в съответствие с Ценоразписа за извършваните услуги, действащ към момента на сключване на настоящия Договор.

6.2. Клиентът предплаща на Изпълнителя 100% от цената на услугите по настоящия договор. Заплащането на занятията за следващия месец се извършва в срок от 15-о число на текущия месец до 1 число на следващия месец със задължително издаване на квитанция за плащане.

6.3. В случай на нарушаване от страна на Клиента на срока за плащане, посочен в точка 6.2 от настоящия Договор, Изпълнителят не извършва Услугите.

6.4. За дата на надлежно изпълнение от страна на Клиента на задълженията по заплащане на Услугите (дата на плащане) ще се счита датата на постъпване на парични средства по разплащателната сметка на Изпълнителя.
6.5. В случай на невъзможност за извършване на Услугите по вина на Изпълнителя, стойността на Услугите, заплатени от Клиента, но не извършени от Изпълнителя в Отчетния (за разплащане) период, се прехвърлят за следващия Отчетен (за разплащане) период.

6.6. Изпълнителят има право да променя цените на своите услуги в зависимост от нивото на инфлацията в страната по мястото на извършване на услугите, но след задължително уведомяване на Клиента не по-късно от 20 (двадесет) дни преди промяната на цените.

6.7. В случай на нарушаване на условията по договора и настоящите Общи условия от страна на Клиента, платените от него парични средства не се връщат.

7. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

7.1. За неизпълнение, или за неточно изпълнение на задължения по Договора и настоящите Общи условия, виновната страна носи отговорност в съответствие с действащото законодателство на държавата по местоизвършване на услугите.

7.2. Изпълнителят не носи отговорност за вреди, причинени на живота и здравето на Възложителя в случай на неточно или непълно изпълнение от страна на Клиента на задълженията по настоящия договор, нарушаване на инструкцията за учащите се във връзка с мерките за безопасност по време на занятията.

7.3. Изпълнителят не носи отговорност за изгубени или оставени без наблюдение вещи на Клиента.
7.4. Клиентът носи материална отговорност за повреждане на оборудването и имуществото на центъра.

8. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Никоя от страните няма да носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на техните задължения, ако неизпълнението е вследствие на наводнение, пожар, земетресения и други стихийни бедствия или военни действия, възникнали след сключване на договора. Също така страните се освобождават от отговорност за неизпълнение или неточно, или непълно изпълнение на задълженията при забрана за извършване на действия, които са съставна част от съдържанието на задълженията, ако забраната е издадена от правителството или парламента.

8.2. Ако някое от изброените обстоятелства непосредствено е повлияло на изпълнението на задълженията в срока, установен в договора, то този срок се продължава пропорционално според времето на действие на съответното обстоятелство.

8.3. Страната, за която е възникнала невъзможност за изпълнение на задълженията, се задължава незабавно (но не по-късно от 10 (десет) дни от момента на тяхното настъпване и прекратяване) в писмена форма да уведоми другата страна за настъпването, предполагаемия срок на действие и прекратяване на горепосочените обстоятелства. Не уведомяването или несвоевременното уведомяване лишава страната от правото да се позовава на всяко от горепосочените обстоятелства като на основание, освобождаващо я от отговорност за неизпълнение или неточно, или непълно изпълнение на задължението.

9. НАЧИН НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

9.1. Спорове и разногласия, които могат да възникнат при изпълнение на настоящия Договор, се регулират по пътя на преговори между Страните.

9.2. Спорове, по които Страните не достигнат споразумение, подлежат на разглеждане в съда по ред, установен в съответствие с действащото законодателство на страната по местоизвършване на услугите.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

10.1. Цялата информация, свързана със сключения договор и настоящите Общи условия е конфиденциална.

10.2. Настоящите Общи условия, Ценоразписът, Правилата за извършване на услуги, публикувани на Официалния сайт, са неразделна част от сключения между страните индивидуален договор.

10.3. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на акцепта (на офертата).
10.4. Сключеният между страните договор се счита за продължен при същите условия всеки път за една календарна година в случай на предплащане за следващия период в размер на една месечна такса.

10.4. Сключеният между страните договор може да бъде предсрочно развален по споразумение между страните, а също по инициатива на една от страните в случай на неизпълнение от другата страна на условията по настоящия Договор.
10.5. В случаи, непредвидени от в Договора и настоящите Общи условия, страните се ръководят от действащото законодателство на страната по местоизвършване на услугите.

11. РЕКВИЗИТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Изпълнител:
“Амакидс БГ” ДЗЗД
Булстат 177244477
Адрес: гр. София, бул. Витоша 52, ет.1, ап.1

 

https://amakids.bg
info@amakids.bg

МОЛ: Дария Смирнова